Boj proti korupci

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Úřad) si je vědom závažnosti problematiky boje proti korupci, který je popsán a přináší úkoly v dokumentech Akční plán boje s korupcí na rok 2020 a Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2020. V souvislosti s tím Úřad přijal opatření, která mají omezit a odstranit korupční rizika a usnadnit svým zaměstnancům i veřejnosti orientaci v této oblasti na úseku spravovaném Úřadem.

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program je služebním předpisem, který má obecně za cíl omezit korupční rizika v Úřadu. Předpis vytváří protikorupční klima na pracovišti zvyšováním transparentnosti jednání, obecně i v konkrétních činnostech, zabývá se úlohou představených a souvisejícím zkvalitněním řídícího a kontrolního systému Úřadu.

Etický kodex

Etický kodex je dokumentem upravujícím obecná i konkrétní pravidla jednání zaměstnanců Úřadu a rozšiřuje vnímání zákonů a dalších norem o etickou rovinu. Ve výsledku Etický kodex přispívá k lepšímu, kvalitnějšímu a transparentnějšímu výkonu státní správy a jeho naplňování bude jedním z kontrolovaných cílů každého zaměstnance Úřadu.