Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

I. Úvod

Dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Podle tohoto článku rozhodují regulační subjekty o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení. Žádosti se v České republice podávají regulačnímu subjektu, kterým je Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podrobnosti pro postup upravuje tato informace.

Podle článku 2 odst. 5 prováděcího nařízení regulační subjekty vypracují a zveřejní společné zásady rozhodování pro uplatnění kritérií uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení. Tyto zásady zpracovalo sdružení nezávislých regulátorů železnic - Independent Regulators' Group – Rail, IRG-Rail pod č. IRG-Rail (18) 7 v dokumentu nazvaném Common Principles on granting exemptions under Article 2 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177. Překlad dokumentu nazvaný Společné zásady pro udělování výjimek podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 je přílohou této zveřejněné informace.

Celý článek ve formátu PDF.

Priloha_informace_k_udelovani_vyjimek_(EU)_2017-2177.pdf