12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

 1. Náklady na pořízení kopií

 • pořízení jednostranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 2,- Kč

 • pořízení oboustranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 4,- Kč

 • pořízení jednostranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 4,- Kč

 • pořízení oboustranné černobílé kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 8,- Kč

 • pořízení jednostranné barevné kopie (výtisku) dokumentu formátu A4: 30,- Kč

 • pořízení jednostranné barevné kopie (výtisku) dokumentu formátu A3: 60,- Kč

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • CD: 20,- Kč

 • DVD: 40,- Kč

3. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání: 200,- Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu 4 se nevyžaduje

 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.