Vyřizování žádostí, návrhů podnětů a stížností

I. Žádosti, návrhy a stížnosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Každý má právo se sám nebo společně s jinými obrátit na ÚPDI se žádostmi, návrhy a stížnostmi (dále jen "petice") ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti ÚPDI. Petiční právo je upraveno v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Pokud je petice adresována ÚPDI, je ÚPDI povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. ÚPDI je po přijetí petice povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi ÚPDI uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

II. Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

ÚPDI při vyřizování stížností postupuje podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Dotčené osoby mají právo obracet se na ÚPDI se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob (zaměstnanců ÚPDI) nebo proti postupu ÚPDI v případě, že správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany. Takovým prostředkem ochrany může být například námitka podjatosti úřední osoby, odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či podnět k učinění opatření proti nečinnosti.


Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. V takovém případě způsob vyřízení žádosti prošetří předseda ÚPDI.


Podle § 37 správního řádu musí být z podání a tedy i ze stížnosti patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí (u stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem). ÚPDI dále upozorňuje, že podle § 16 správního řádu jedná pouze v českém jazyce. Žadatelé mohou jednat a předkládat písemnosti v českém nebo ve slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí žadatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

 

III. Oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl Ing. Dalibor Šulc určen jako prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanci ÚPDI.


Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Dalším úkolem prošetřovatele je evidovat a prošetřovat přijatá oznámení a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření.


Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je umístěna v sídle ÚPDI v Myslíkově ulici 171/31, Praha 1 (v prostorách vestibulu po levé straně naproti vrátnici) a je označena „Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře PROŠETŘOVATEL“, adresa elektronické pošty pro příjem oznámení podání v elektronické podobě je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výše uvedená schránka a elektronická adresa je určena výlučně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v ÚPDI nebo v jiném služebním úřadu. Pokud tedy nejste státním zaměstnancem zařazeným v ÚPDI nebo jiném služebním úřadu a hodláte se obrátit na ÚPDI, učiňte tak prostřednictvím adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci ÚPDI, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.