Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) následovně:

  • ústně – (tzn. i telefonicky) - prozatím není telefonická linka zřízena.
  • písemně – prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/datové schránky nebo osobně v podatelně - na adresách uvedených zde.
  • elektronicky - prostřednictvím elektronické podatelny nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formulář žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Náležitosti žádosti o informace

Z žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena ÚPDI, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost učiněná elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny ÚPDI nebo e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud elektronická žádost není podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Postup ÚPDI po obdržení žádosti

a) odložení žádosti

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve ÚPDI žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Pokud žadatel výzvě k doplnění údajů do 30 dnů ode dne jejího doručení nevyhoví, ÚPDI žádost odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, vyzve ÚPDI žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud žadatel výzvě k upřesnění do 30 dnů ode dne jejího doručení nevyhoví, ÚPDI žádost odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti ÚPDI, ÚPDI žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

b) poskytnutí informace/předložení konečné licenční nabídky

Pokud ÚPDI nerozhodne o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě, že je zapotřebí licence podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předloží ÚPDI v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

c) odmítnutí žádosti

Pokud ÚPDI žádosti (byť i jen zčásti) nevyhoví, vydá ve lhůtě uvedené v bodu b) rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. její částí. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad na výše uvedených adresách, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat ÚPDI písemně nebo ústně žadatel v případě:

  • nesouhlasu s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • neposkytnutí informace nebo stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • poskytnutí informace částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  • nesouhlasu s výší úhrady nebo s výší odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává ÚPDI do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení o vyřízení žádosti, anebo do 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.