Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost ÚPDI podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2023

1.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 27. 2. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí informace o všech dokumentech ve věci spolupráce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle § 7 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, ve znění pozdějších předpisů, zejména vše, co si oba podle ustanovení § 7 tyto úřady mezi sebou vyměnily. Požadovány byly dokumenty za celou dobu existence Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Poskytnutá informace:
Po dobu své existence si Úřad s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci spolupráce dle § 7 zák. č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře vyměnil celkem 22 dokumentů, které Vám dle Vaší žádosti přikládáme k této odpovědi.

1) Dokument č. j. UPDI-1882/20/UM 7) Dokument č. j. UPDI-0239/20/KE 13) Dokument č. j. UPDI-2911/21/DV 19) Dokument č. j. UPDI-0193/21/UM
2) Dokument č. j. UPDI-2264/21/DV 8) Dokument č. j. UPDI-0940/20/UM 14) Dokument č. j. UPDI-3181/21/AM2 20) Dokument č. j. UOHS-3523/2020/830/DKl
3) Dokument č. j. UOHS-D0127/2019-10262/2019/441/LKr 9) Dokument č. j. UPDI-2080/20/UM 15) Dokument č. j. UPDI-3339/21/DV 21) Dokument č. j. UPDI-0893/19 
4) Dokument č. j. UPDI-3220/19/KP 10) Dokument č. j. UPDI-1074/21/KK 16) Dokument č. j. UPDI-3713/22/AM2 22) Dokument č. j. ÚOHS-42163/2022/420
5) Dokument č. j. UPDI-3223/19/UM 11) Dokument č. j. UPDI-1825/21/DV 17) Dokument č. j. UPDI-1778/21/KE
6) Dokument č. j. UPDI-3473/19/UM  12) Dokument č. j. UPDI-2570/21/UM 18) Dokument č. j. UPDI-0377/23/UM

 
2.
Úřad obdržel dne 28. února 2023 žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., zejména pak jeho nové části § 8c - Informování o příjmech fyzických osob, o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022).

Poskytnutá informace:

funkce   plat odměny  jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu    1 379 448 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
místopředseda úřadu 938 970 Kč 99 000 Kč 0 0 Kč 10
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
726 400 Kč 140 250 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
798 240 Kč 144 750 Kč 0 0 Kč 12


3.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 6. 3. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

Které krizové situace patří pod Váš úřad, jakožto jiný ústřední správní úřad?
Do působnosti Úřadu, vymezené § 3 zák. 320/2016 Sb., nepatří řešení krizových situací ve smyslu § 2 písm. b) zák. č. 240/2000 Sb.

Máte zřízeno pracoviště krizového řízení?
Ano, Úřad má v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zák. č. 240/2000 Sb. zřízeno pracoviště krizového řízení.

Máte zpracován krizový plán, popřípadě jak často je aktualizován?
Ano, Úřad má v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 240/2000 Sb. zpracován krizový plán. Krizový plán je aktualizován nepravidelně, v závislosti na vnějších okolnostech.

Účastnili jste se v poslední době řešení krizové události, pokud ano, jakým způsobem?
Úřad se za dobu své existence (tj. od roku 2017) na řešení krizové události nepodílel.

Co se týká bezpečnosti, dáváte pouze osvědčení o bezpečnosti drah, či máte více pravomocí v tomto odvětví, popřípadě co se týká bezpečnosti, spolupracujete s nějakým ministerstvem či jiným ústředním správním orgánem?
Vnitrostátním orgánem pro oblast bezpečnosti drah je v České republice Drážní úřad, nikoliv Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Podílíte se nějakým způsobem na kontrole letišť, popřípadě jakou pravomoc ohledně bezpečnosti na letištích máte?
Kompetence Úřadu ke kontrole letišť je vymezena dle § 89a zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, následovně:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
a) vydává rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e,
b) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, a
c) kontroluje plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI.
Lze tedy uzavřít, že Úřad nemá žádné kompetence ani ve vztahu k bezpečnosti na letištích.

Máte nějaké kompetence za Stavu ohrožení státu či Válečného stavu co se týká bezpečnosti? Např. zda byste spolupracovali s Armádou ČR při její potřebě využití drah, komunikací či vzdušného prostoru.
Úřad takovými kompetencemi dle platné právní úpravy nedisponuje.


4.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 30. 3. 2023 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení počtu rozhodnutí, kterými Úřad rozhodl o porušení povinnosti provozovatele veřejně nepřístupné vlečky s povinností umožnit dopravci nediskriminační přístup podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, s uvedením provozovatele vlečky, a o zaslání alespoň 5 nejnovějších rozhodnutí.

Poskytnutá informace:
Přestupkem proti § 22a zákona o dráhách může být buď neumožnění dopravci užít veřejně nepřístupnou vlečku nediskriminačním způsobem, nebo nesplnění oznamovací povinnost vůči Úřadu. Úřad rozhodoval v 9 řízeních s touto povinností souvisejících.
Úřad v žádném řízení nerozhodoval o přestupku podle § 51 odst. 6 písm. a) zákona o dráhách. V souvislosti s neumožněním nediskriminačního přístupu k vlečce podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách se na Úřad obrátil 1 subjekt, následné řízení bylo vedeno pod sp. zn. KOP001/21. O porušení oznamovací povinnosti, kterou provozovateli veřejně nepřístupné vlečky splňující podmínku § 22a odst. 3 zákona o dráhách, ukládá § 22a odst. 5 téhož zákona, bylo vedeno 8 řízení pod sp. zn. POK006/20, POK001/21, POK003/21, POK005/21, POK003/22, POK006/22, POK002/23 a POK003/23. Úřad žadatele v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. odkázal na rozhodnutí ve všech těchto řízeních, zveřejněná na internetových stránkách Úřadu.
Úřad aktuálně vede 2 další řízení o porušení oznamovací povinnosti provozovatele veřejně nepřístupné vlečky, vyplývající z § 22a odst. 5 zákona o dráhách.

 

5.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 2. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

Čím se zaobírá Vaše pracoviště krizového řízení?
Pracoviště krizového řízení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v tuto chvíli neřeší žádnou krizovou situaci, proto vykonává pouze podpůrné činnosti. V případě vzniku krizové situace se bude podílet na organizaci zasedání krizového štábu a bude spolupracovat s obdobnými pracovišti jiných ústředních správních úřadů.

Na řešení jakých krizových situací je připravován Váš krizový plán?
Krizový plán obsahuje ve smyslu zákona čís. 240/2000 Sb., souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací týkajících se například živelních pohrom, epidemických hrozeb nebo omezení nezbytných dodávek.

Jaké je složení Vašeho krizového štábu?
Krizový štáb tvoří předseda Úřadu a další, jím jmenovaní členové.

Máte připravené záložní místo, kde by se mohl scházet krizový štáb?
Ano, jejich dislokace je uvedena v příloze Krizového plánu.

Poskytujete, či poskytovali jste provedení odborných prací na vyžádání ministerstva či jiného ústředního správního úřadu?
Neposkytujeme ani neposkytovali.

Poskytli jste někdy podklady pro ministerstvo, kraj či ORP?
Neposkytli.

Jsou podklady, které naopak vyžadujete od krajských úřadů či ORP?
Ne.

Je nějaká kritická infrastruktura či evropská kritická infrastruktura náležející do Vaší gesce?
Není.

Vedete přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení? Pokud ano, kterých typů se ohrožení týká?
Ano, Úřad má zpracované postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících situací identifikovaných v analýze ohrožení. Konkrétní údaje o typových plánech nemůžeme poskytnout.

 

6.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí výkladového stanoviska Ministerstva dopravy k notifikační povinnosti podle čl. 7 směrnice 2016/798/EU k předpisu D1.

Poskytnutá informace: Výkladové stanovisko Ministerstva dopravy

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 20. 4. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí odpovědi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přípis Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře č. j. UPDI-0377/23/UM ohledně podezření z narušení hospodářské soutěže v oblasti poskytování veřejných služeb v železniční osobní dopravě v souvislosti se Smlouvou o úpravě právních poměrů nosičů informačních systémů mezi Českými dráhami a Správou železnic.

Poskytnutá informace: Úřad obdržel odpověď dne 13. 4. 2023 a zveřejnuje ji v příloze - Sdělení výsledku šetření podnětu od ÚOHS

 

8.a

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 15. 6. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

1. Jak početné je právní oddělení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře?
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) nemá zřízeno samostatné právní oddělení. V organizační struktuře Úřadu je v současnosti systemizováno jedno služební místo odborného rady - právníka, zařazeného v oddělení Kancelář předsedy úřadu.

2. Jaké jsou roční mzdové náklady na právní oddělení?
Vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 (tj. neexistence samostatného právního oddělení) Úřad vyzývá žadatele, aby upřesnil okruh zaměstnanců, u nichž žádá poskytnutí této informace.

3. Jaký je průměrný náklad na jednu hodinu interního právníka? (součet mezd právníků zaměstnaných navýšený o odvody a náklady zaměstnavatele na pracovní místo lomeno celkovým fondem pracovních hodin těchto zaměstnanců).
Průměrný náklad na jednu hodinu práce odborného rady – právníka v roce 2022 činil 185,- Kč včetně odvodů a nákladů zaměstnavatele.

4. Kolik celkem zaplatil Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře od března 2018 do února 2023 za právní služby advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Úřad zaplatil v žadatelem vymezeném období za právní služby advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o. celkem 108.900,- Kč včetně DPH.

5. Proč nevyužíval Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře své interní právní oddělení místo externí advokátní kanceláře?
V době poskytnutí výše uvedených právních služeb bylo na Úřadě obsazeno pouze 12 z 23 systemizovaných míst. Jednalo se o dobu po vzniku Úřadu a pro složitější případy nebyl Úřad dostatečně personálně odborně zajištěn. Předseda Úřadu rozhodl o nezbytnosti zajištění poskytování právních služeb externím dodavatelem zejména v souvislosti se založením Úřadu a zajištěním jeho plného fungování.

6. Jak byla advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o. vybrána? Pokud byla vybrána formou veřejné zakázky, žádám o její zadávací dokumentaci a datum vypsání.
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací řízení při využití výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. neproběhlo.

7. Jednalo se o otevřenou veřejnou zakázku nebo nějakou formu zadávacího řízení, kdy byli osloveni jen předem vybraní uchazeči?
S ohledem na výše uvedenou výjimku zadávací řízení neproběhlo. Byl proveden průzkum trhu na základě veřejně dostupných údajů, zejména smluv o poskytování právních služeb, kde jednou ze smluvních stran byly veřejnoprávní subjekty s předmětem činnosti v oblasti dopravy, tak aby byla zohledněna náročnost, zaměření a specializace poskytovaných právních služeb, a tím i odpovídající kvalita služeb. Zároveň byla rozhodnutím předsedy Úřadu stanovena horní hranice hodinové sazby za poskytované služby.

8. Kdo v této veřejné zakázce podal nabídku, v jaké výši a jak byla vyhodnocena nabídka Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávací řízení tedy v souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb. neproběhlo.

9. Proč byla vybrána právě kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o.?
Neboť návrh Smlouvy o poskytování právních služeb, předložený advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný s.r.o., splňoval kritérium horní hranice hodinové sazby za poskytované služby a zároveň tato advokátní kancelář disponovala relevantním zaměřením a specializací v oblasti působnosti Úřadu.

10. S jakými advokátními kancelářemi Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře spolupracuje? Jak tento právní vztah vznikl a jaké jsou skutečné průměrné hodinové sazby jednotlivých advokátních kanceláří (tj. celkové fakturované náklady na právní službu podělené celkovým počtem fakturovaných hodin, náklady třetích stran se do nákladů na právní službu nezapočítávají)?
V současné době (tj. od poslední fakturace v roce 2018, ve výši uvedené v odpovědi na otázku č. 4) již Úřad s žádnou advokátní kanceláří nespolupracuje.

11. Vyhodnocuje nějak Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře efektivitu jednotlivých advokátních kanceláří – například podle jejich ceny a dosažených výsledků v soudních sporech? Žádám o zaslání hodnocení.
Vzhledem k odpovědi na otázku č. 10 Úřad efektivitu nevyhodnocuje.

 

8.b
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 23. 6. 2023 doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy:

Oslovoval Úřad před zadáním zakázky Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář i jiné advokátní kanceláře s žádostí o cenovou nabídku? Pokud ano, které a jak vysokou částku za jednu hodinu v Kč bez DPH tyto jiné kanceláře nabídly? 
Úřad jiné advokátní kanceláře s žádostí o cenovou nabídku neoslovil.

Jaká byla cena za jednu hodinu služeb Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář? Sdělte konkrétní částku v Kč bez DPH za jednu hodinu.
Cena za 1 hodinu práce Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář činila 1.500,- Kč bez DPH.

V odpovědi č. 7 ve výše uvedeném přípise uvádíte, že rozhodnutím předsedy Úřadu byla stanovena horní hranice hodinové sazby za poskytnuté služby. Jaká / jak vysoká byla tato hranice? Sdělte konkrétní částku v Kč bez DPH.
Horní hranice hodinové sazby za poskytnuté služby byla rozhodnutím předsedy Úřadu stanovena na 1.700,- Kč bez DPH.

 

9.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 7. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o poskytnutí informace o ročních úsporách v mzdových nákladech a další. 

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

Otázky odmítnuté na základě rozhodnutí

 

10.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 8. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) s následujícími dotazy:
1. Celkový počet žádostí odmítnutých dle § 15 InfZ v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023?
2. Z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ?
3. Anonymizovaná rozhodnutí dle bodu 2)

Poskytnutá informace:

Úřad jako povinný subjekt ve smyslu InfZ v souladu s § 5 odst. 3 tohoto zákona všechny odpovědi na obdržené žádosti zveřejňuje na svých internetových stránkách Zveřejnění obsahu poskytnutých informací (updi.cz), kde jsou odpovědi na všechny Vaše otázky k dohledání, přesto Vám jednotlivé odpovědi zasíláme.

Ad 1) a 2) Za uvedené období Úřad neodmítl žádnou z doručených žádostí.
Ad 3) Vašim kritériím nevyhovuje žádné vydané rozhodnutí.

 

11.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 14. 11. 2023 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se železničního mostu pod Vyšehradem - soubor železničních mostů pod Vyšehradem na trati Praha hl. n. - Praha Smíchov, konkrétně:
1. zda správní orgán v letošním roce vydával jakékoliv rozhodnutí o omezování dráhy na této trati,
2. prosíme o zaslání příslušných žádostí o omezování dráhy, včetně příloh,
3. prosíme o zaslání příslušných rozhodnutí i případných odvolání,
4. žádáme o informaci, zda a jakým způsobem se můžeme do budoucna stát účastníkem takovýchto řízení, jakožto spolek přímo zřízený za účelem dobré správy této trati: "Základním účelem spolku je sdružování občanů za účelem ochrany, zachování a dobré správy technické památky pražského železničního mostu pod Vyšehradem a dalších technických a kulturních památek." A právě dobrá správa a údržba této trati zde bohužel není dlouhodobě naplňována, což vede k omezování dráhy.

Poskytnutá informace:
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, dle kterého Úřad postupuje, zná pojmy provozování dráhy a provozování drážní dopravy a obě tyto činnosti lze za zákonných podmínek omezit. Protože Úřadu jsou přiznány kompetence v oblasti přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenové kontroly v oblasti železničních drah, nevydal žádné rozhodnutí o omezování dráhy.
Všechna rozhodnutí vydaná Úřadem a týkající se omezení provozování dráhy jsou zveřejněna na našich internetových stránkách https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/rozhodnuti-vydana-podle-zakona-o-drahach, a proto Vás ve smyslu § 6 InfZ okazujeme na zveřejněné informace.

Okruh účastníků řízení ve věcech omezení provozování dráhy je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a není zvláštním předpisem upraven odlišně. Jelikož se zpravidla jedná o řízení o žádosti, je bezesporu účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu (tj. dopravce, objednatel veřejné dopravy); a také osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (viz § 27 správního řádu).

Dále je za účastníka správního řízení příslušným správním orgánem podle § 27 správního řádu považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem správního řízení, a to do té doby, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydává správní orgán usnesení, přičemž takový účastník by při tvrzení svého účastenství musel prokázat právní zájem na projednávané věci.

 

2022

1.

ÚPDI obdržel dne 6. 2. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti) za rok 2021.

Poskytnutá informace:

funkce     plat        odměny      jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu    1 350 760 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
784 725 Kč 100 000 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
722 246 Kč 94 000 Kč 0 0 Kč 12

 

2.

ÚPDI obdržel dne 25. 3. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz příloha.

Poskytnuté informace

 

3.

ÚPDI obdržel dne 31. 3. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí nejnovější verze seznamu prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na území České republiky, určených Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, včetně uvedení provozovatelů těchto jednotlivých prvků.

Poskytnutá informace:

Úřad nevydal žádné opatření obecné povahy určující prvky kritické infrastruktury a prvky evropské kritické infrastruktury ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona o krizovém řízení, ani nenavrhl ve smyslu § 9 odst. 3 písm. d) prvky kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury Ministerstvu vnitra k zařazení do seznamu podle § 10 odst. 1 písm. f) tohoto zákona. Pro doplnění Úřad uvedl, že v jeho gesci není správa dopravní infrastruktury jako takové.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 8. 7. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s dotazy na profesionální úřední a vnitřní komunikaci Úřadu.

Poskytnuté informace:

1) Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?

Zásady profesionální úřední komunikace jsou obecně zakotveny v povinnostech státních zaměstnanců, které upravuje § 77 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě.

Žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům vymezuje a podporuje služební předpis č. 13/2015 náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Porušení jednotlivých ustanovení je posuzováno jako porušení služebních/pracovních povinností ve smyslu platných služebních/pracovněprávních předpisů.

Dále je dodržování profesionální úřední komunikace součástí hodnotících kritérií, které jsou součástí pravidelného služebního hodnocení státního zaměstnance. Při hodnocení dodržování profesionální úřední komunikace je třeba přihlížet ke služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců. Uvedený předpis může být doplněn ještě služebními předpisy jednotlivých služebních úřadů. Specifikaci toho, co má být hodnoceno, a možné měřitelné ukazatele hodnotících kritérií, mezi něž patří komunikační dovednosti, sociální dovednosti, osobní přístup vymezuje příloha  č. 2, služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2019.

2) Má vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?

3) Má vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?

Komunikaci s veřejností i vnitřní komunikaci upravuje v Úřadu Etický kodex zaměstnanců Úřadu, který je součástí služebního předpisu č. 1/2020 Interní protikorupční program Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

4) Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

V rámci vstupního vzdělávání jsou nově přijatí zaměstnanci Úřadu podrobně seznámeni se služebními předpisy, včetně Interního protikorupčního programu a Etického kodexu. Interní školení zaměřená na úřední komunikaci jsou součástí pravidelných protikorupčních školení. Následně byla odpověď žadateli upřesněna v tom smyslu, že úřední písemná komunikace se školí průběžně formou kontroly zpracovávaných dokumentů, nikoli jako součást protikorupčních školení.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 9. 8. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to interních dokumentů upravujících činnost rozkladové komise (statut, řád).

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byl žadatel odkázán na zveřejněné informace.

Jednací řád rozkladové komise

Statut rozkladové komise

Změna Statutu rozkladové komise

 

6.

ÚPDI obdržel dne 13. 8. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně o zaslání rozhodnutí Úřadu o položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ze dne 19. 2. 2021 ve věci C-104/21. 

Poskytnutá informace:

Rozhodnutí ÚPDI č. j. UPDI-0567/21/MT ze dne 19. 2. 2021.

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 27. 8. 2022  žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o formě příspěvku a výši stravenek, které ÚPDI poskytuje svým zaměstnancům.

Poskytnutá informace:

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře neposkytuje příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu, ale přispívá na stravování všem státním zaměstnancům a zaměstnancům v pracovním poměru v rámci využívání fondu FKSP na jednu stravenku 110,- Kč. Jedna stravenka má  hodnotu 140,-Kč a  každý zaměstnanec se podílí na jedné stravence 30,- Kč formou srážky ze mzdy.

 

8.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o bezpečnosti a ochraně utajovaných informací na Úřadu.

Poskytnuté informace

 

9.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 7. 11. 2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: předpis o služebních vozidlech, seznam externích poradců v rozsahu název, IČO, sídlo statutární zástupce, předmět a lhůty plnění, finanční objem, plán a realizace projektů od 2022, seznam zřizovaných subjektů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět činností, kontaktní údaje, odborové organizace (název, IČO, sídlo, statut. zástupce), aktuální kolektivní smlouva, FKSP – rok 2021 a 2022.

Poskytnuté informace:

Předpis o služebních vozidlech nebyl vydán. Úřad využíval externích právních služeb společnosti CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 481 18 753, se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212268, zastoupená JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem. Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb. Uvedené služby byly poskytnuty obratem, a to pouze v letech 2017 a 2018. Celkový objem plnění činí 246 114 Kč, včetně DPH. Úřad neplánuje ani nerealizuje žádné projekty. Úřad žádný další subjekt nezřizuje. Žádná odborová organizace zde nepůsobí. Úřad nemá uzavřenou žádnou kolektivní smlouvu. Při hospodaření s FKSP postupuje dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Rozhodnutí o stížnosti žadatele

Předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře rozhodl dne 22.12.2022 o stížnosti žadatele o informaci ke stanovení úhrady nákladů za poskytnutí informace tak, že stanovenou výši úhrady potvrdil. 

 

2021

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávních celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejích přiznané a uhrazené výše.
Současně bylo žádáno o poskytnutí informace o počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatnění nároků bez příslušenství. Dále žadatel požadoval v informaci uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch či v neprospěch žalobců.
Žadatel také požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

V období roku 2019 a 2020 nedošlo k uplatňování nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.
V témže období nebyla podána žádná žaloba, jíž by se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
Na Úřadu řeší tyto otázky jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti) za rok 2020.

Poskytnutá informace:

funkce plat                      odměny          jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu 1 348 887 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   769 636 Kč 110 600 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   718 779 Kč 113 999 Kč 0 0 Kč 12

 

3.
ÚPDI obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Poskytnuté informace

4.
ÚPDI obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počtu úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a o počtu zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.

Poskytnutá informace:

 Počet úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 Druh pracovněprávního vztahu  Počet úředníků
 služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, z toho 2 na sdíleném místě  21
 v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  2

 

 Počty zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.
 Platová třída T9   T12 T13   T14 Celkem 
 Celkem zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.  2  13  3  21

 

2020

1. 

ÚPDI obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

Na Úřadu je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.


2.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění:

Žádám, v souvislosti s obsahem Vašeho rozhodnutí ze dne 17.02.2020, čj. UPDI-0617/20/UM, sp. zn. INF002/20, o poskytnutí následujících informací:
- Kopii všech výzev zaslaných současným i bývalým zaměstnancům povinného subjektu včetně všech jejich příloh ve  smyslu druhého odstavce šesté strany výše uvedeného rozhodnutí.
- Kopii výzvy povinného subjektu ze dne 10.02.2020, čj. UPDI-0500/20/ZA.
- Kopii všech odpovědí na výzvy dle bodu 1 této žádosti.
- Kopii všech odpovědí na výzvu dle bodu 2 této žádosti.

Poskytnutá informace:

Výzva ze dne 10. 2. 2020, č. j. UPDI-0500/20/ZA
Příloha výzvy č. 1 – žádost o informace 
Příloha výzvy č. 2 – doplnění žádosti o informace
Texty odpovědí dotčených osob 

3.

ÚPDI obdržel dne 5. 3. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u předsedy Úřadu za rok 2019.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny jiné příjmy a benefity spojené s výkonem funkce mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda ÚPDI 1 309 314,- Kč  0,- Kč  0,- Kč 0,- Kč  12

 

4.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) obdržel dne 30. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, o počtu osob, kteří pracovali nebo pracují na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, o počtu zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené nebo v pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc, o platových tarifech, o osobních příplatcích, o příplatcích za vedení, o příplatcích za práci přes čas, o odměnách, o služebním hodnocení státních zaměstnanců a o osobním příplatku v závislosti na výsledku služebního hodnocení.

Úřad na základě rozhodnutí ze dne 15. 4. 2020, č. j. UPDI-1561/20/UM (dále jen rozhodnutí), poskytl žadateli část požadovaných informací sdělením ze dne 17. 2.2020, č. j. UPDI-0618/20/UM, sdělením ze dne 4. 3. 2020, č. j. UPDI-0817/20/UM, a sdělením ze dne 19. 3. 2020, č. j. UPDI-1055/20/KE.

Poskytnutá informace:

Poskytnuté informace

Otázky odmítnuté na základě rozhodnutí


5.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 12. 8. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se osvobození nebo slevy na poplatcích za použití dopravní cesty dráhy, resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu v členských státech Evropské unie, konkrétně v Německu, Rakousku, Itálii, Slovensku, Polsku, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku.

Poskytnutá informace:

Evropská komise podala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, vedený pod č. COM(2020) 260 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19.Tento návrh řeší mimo jiné i otázku osvobození nebo slevy na poplatcích za užití dráhy podle zákona o dráhách, resp. podle směrnice 2012/34/EU osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu, i pro státy EU, u nichž informaci požadujete. Odkazujeme na zveřejněnou informaci - návrh nařízení, který naleznete pod tímto odkazem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0260&qid=1597743307272&from=CS.

Provozovatelé infrastruktury v členských státech EU jsou podle čl. 27 směrnice 2012/34/EU povinni poplatky za přístup k infrastruktuře zveřejnit ve zprávě o síti (prohlášení o dráze), kde lze jejich výši zjistit.

 

6.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 9. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se státních zaměstnanců úřadu, představených, složení výběrových komisí, platových tarifů vyjmenovaných státních zaměstnanců

Poskytnutá informace:

Všechny členy výběrových komisí včetně jejich předsedů jmenoval služební orgán, kterým je předseda Úřadu Ing. Pavel Kodym. Místo místopředsedy Úřadu není obsazeno.

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 3. 7. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace zda Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vydal po 31. 1. 2018 rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, popř. zda byl vyrozuměn o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách, a to na tratích:

- Velká Kras - Vidnava

- Rakovník - Mladotice v úseku Královice u Rakovníka - Mladotice

- Děčín hl. n. - Litvínov v úseku Děčín hl. n. západ - Oldřichov u Duchcova

V případě vydání rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách nebo obdržení vyrozumění o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách žádáme o poskytnutí jejich kopií.

Poskytnuté informace:

V období od 31. 1. 2018 do dnešních dnů Úřad neobdržel oznámení ve smyslu § 23c odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, o omezení provozování dráhy v důsledku mimořádných událostí či prací, které nesnesou odkladu, u žádné z tratí uvedených v žádosti.

Co se týká rozhodnutí o schválení plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, jsme nuceni odkázat Vás podle § 6 InfZ na informaci zveřejněnou. Úřad je podle § 57a odst. 5 zákona o dráhách povinen svá rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona po nabytí právní moci a po odstranění osobních údajů a informací, které jsou obchodním tajemstvím, trvale zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je naplněna, a na adrese https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/rozhodnuti-vydana-podle-zakona-o-drahach jsou požadovaná rozhodnutí k dispozici.

Poskytnutá informace

 

2019

1.

ÚPDI obdržel dne 22. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platech a odměnách za rok 2018 u jednotlivých ředitelů odborů, předsedy úřadu a pověřence pro ochranu osobních údajů.

V žádosti bylo uvedeno, aby u každé osoby byly poskytnuty následující informace: jméno a příjmení, pracovní zařazení, skutečně vyplacený plat/odměnu z dohody za rok 2018 včetně uvedení počtu měsíců, za který byl vyplacen a skutečně vyplacená odměna za rok 2018, tedy částka nad rámec pravidelného platu.

Poskytnutá informace:

funkce jméno a příjmení úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny počet odpracovaných měsíců
předseda Úřadu Pavel Kodym 1 260 112,- Kč 0,- Kč 12

Místo ředitele odboru není obsazeno.

Žádost o poskytnutí informací byla ve zbývajícím rozsahu odmítnuta rozhodnutím ze dne 6. 2. 2019, č. j. UPDI-0309/19-OPEP-INF/ŠA.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 6. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích předseda/předsedkyně za rok 2018.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců
v roce 2018

předseda Úřadu

                  1 260 112,- Kč

0,- Kč 12

 

3.

ÚPDI obdržel dne 17. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o rozkladové komisi předsedy ÚPDI, konkrétně: Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky. Jaká celková částka je jim za tuto práci vyplácena? Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl? Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena? Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Poskytnutá informace:

Jmenný seznam všech členů rozkladové komise, včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci Úřadu a kteří jsou externími pracovníky, je dostupný na internetových stránkách Úřadu, v sekci povinně zveřejňované údaje, podsekci boj proti korupci a podsekci poradní orgány. Informace je dostupná na internetové adrese zde.

Celková částka, která byla členům rozkladové komise vyplacena za rok 2018 je dostupná na internetových stránkách Úřadu zde.

Na Úřadu je zřízena pouze jedna rozkladová komise jako poradní orgán předsedy Úřadu, má 9 členů a dále se nečlení na senáty.
Povolání členů rozkladové komise vyplývá z jejich získaného vzdělání, všichni jsou absolventi minimálně magisterského studijního programu a byl jim udělen akademický titul magistr, případně inženýr, dva členové rozkladové komise vykonali státní rigorózní zkoušku a byl jim udělen akademický titul doktor práv, čtyři členové rozkladové komise jsou absolventi doktorského studijního programu a byl jim udělen akademický titul doktor a jednomu členu rozkladové komise byla udělena vědecká hodnost kandidát věd. Odbornost členů rozkladové komise spočívá v dlouholeté legislativní praxi, advokátní praxi, akademické činnosti, lektorské činnosti, činnosti experta na oblast právní teorie i dopravy.

V roce 2018 se předseda Úřadu vždy ztotožnil s návrhem rozkladové komise na rozhodnutí, odlišně od jejího návrhu nerozhodl.

V roce 2018 nebyla žádným z účastníků řízení namítána podjatost člena rozkladové komise, předseda Úřadu tedy o námitce podjatosti nerozhodoval.

Odměna členů rozkladové komise vyplývá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které členové rozkladové komise uzavírají s Úřadem. Odměna pak činí 400 Kč/hod.

Aktuální jednací řád rozkladové komise, statut rozkladové komise a jeho změnu z roku 2019 poskytujeme v příloze.

Zvláštní senát rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dosud nebyl nikdy ustanoven.

Žádost o poskytnutí informací byla částečně odmítnuta rozhodnutím ze dne 1. 3. 2019, č. j. UPDI-617/19-OPEP-INF/SM, a to v rozsahu, v němž žadatel požadoval poskytnout profesní životopisy členů rozkladové komise.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 9. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:
Na ÚPDI je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 28. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v letech 2015 - 2018.

Poskytnutá informace:
ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.

 

2018

1.

ÚPDI obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu podaných žádostí podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a informací souvisejících s těmito žádostmi (zda byla informace poskytnuta či nikoliv, počet podaných odvolání proti zamítavým rozhodnutím, počet žalob, v kolika případech byla požadována úhrada nákladů a v kolika případech žadatel náklady uhradil a zda existuje vnitřní předpis upravujíc postup při vyřizování žádostí). Požadováno bylo rovněž zaslání uvedeného vnitřního předpisu.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto byly poskytnuty informace od tohoto data do 31. prosince 2017. V uvedeném období ÚPDI:

a) neobdržel žádné žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

b) obdržel a vyřídil 6 žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelům požadované informace poskytl,

c) nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. S ohledem na výše uvedené nebyl podán ani rozklad, ani nebyla podána žaloba k soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ÚPDI o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

d) nežádal v žádném případě v souvislosti s poskytováním informací úhradu nákladů podle ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vnitřní předpis, který by upravoval vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů týkajících se informací, nebyl vydán. ÚPDI vyřizuje žádosti o informace v souladu s postupy uvedenými v zákoně.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 1. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se předsedy ÚPDI (výše platu, odměn, naturálních a jiných funkčních požitků a počtu odpracovaných měsíců) za období kalendářních roků 2016 a 2017.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Předseda ÚPDI byl jmenován do funkce od 16. února 2017, proto byly poskytnuty požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců v roce 2017
předseda ÚPDI 1.052.885,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 10 měsíců a 13 dnů

 

3.

ÚPDI obdržel dne 6. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, podle jakého právního předpisu byl stanoven okruh zveřejněných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, podle nichž ÚPDI vydává rozhodnutí.

Poskytnutá informace: Podle ustanovení § 3 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, je  ÚPDI  ústředním správním úřadem pro

a) užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře,

b) užívání zařízení služeb na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením,

c) cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a zařízení služeb podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen a

d) poskytování podpory provozování evropské služby elektronického mýtného.

(2) Úřad je při výkonu své působnosti nezávislý, postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 20. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace týkající se organizační struktury ÚPDI s uvedením jména  a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 1. 2. 2018.

Poskytnutá informace:  Ohledně části žádosti týkající se organizační struktury ÚPDI byl žadatel podle § 6 odst. 1 zákona o informacích odkázán na internetovou stránku, kde je organizační schéma ÚPDI. K odkazu na zveřejněnou informaci bylo doplněno jméno a příjmení vedoucí oddělení personálně – ekonomicko – právního:
Ing. Irena Procházková. Místa ostatních vedoucích jednotlivých organizačních útvarů nebyla zatím obsazena.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: 

Seznam členů rozkladové komise předsedy ÚPDI:
Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Šárka Homfrey,
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.,  Mgr. Jan Vévoda, Mgr. Věra Ondračková,
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., JUDr. Eva Kášová, Ph.D.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 24. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace - záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Poskytnutá informace: Záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je ÚPDI povinen vést od 25. května 2018. V současné době tedy ÚPDI záznamy o činnostech nevede.

 

7.

ÚPDI obdržel dne 25. 7.2018 žádost o poskytnutí informace týkající se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“) za období let 2010 až 2017, včetně  poskytnutí manuálu, metodického pokynu nebo obdobného dokumentu ve vztahu k regresním úhradám a uvedení, jak je řešena problematika regresních úhrad (kdo rozhoduje a jaký je procesní postup) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,  a  po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.  K procesnímu postupu bylo uvedeno, že útvarem příslušným k vyřízení žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb. je v souladu s čl. 11 nařízení předsedy ÚPDI č. 1/2017 ze dne 20. března 2017,  kterým se vydává služební předpis organizační řád Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, v platném znění oddělení personálně – ekonomicko – právní.  O výsledku je žadatel informován dopisem předsedy ÚPDI. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.

Vláda přijala dne 15. srpna 2012 usnesení č. 593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení. Pro ÚPDI je důležitým dokumentem v oblasti regresních náhrad právě Příloha č. 1 uvedeného usnesení vlády obsahující Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Usnesení vlády a jeho přílohu najdete pod odkazem v textu. 

 

8.

ÚPDI obdržel dne 1. 8. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace týkajících se poskytování informací Komisi podle čl. 15 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice“) a transpozice čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice.

Poskytnutá informace:  K čl. 15 odst. 5 směrnice sdělujeme, že  Česká republika tyto údaje poskytuje. Údaje za rok 2016 poskytlo Ministerstvo dopravy v roce 2017. Údaje za rok 2017 poskytne Komisi ÚPDI v souladu s čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu.

Žádost byla v rozsahu vztahujícím se k čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odložena, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti ÚPDI.

 

9.

ÚPDI obdržel dne 24. srpna 2018 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (celkový počet podnětů, který prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik podnětů bylo anonymních, specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření z protiprávního jednání potvrzeno, u kolika podnětů byla věc podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení). Pokud prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), bylo požádáno o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto Vám poskytujeme požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.  V uvedeném období prošetřovatel neobdržel  žádné podněty.

 

2017

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se přidělování kapacity dráhy na trase Praha – Brno a zpět a trasách navazujících. Konkrétně byly požadovány informace, zda byla ÚPDI či jinému subjektu podána jakákoliv oznámení dle ustanovení § 34d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění od 1. dubna 2017 či oznámení dle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě, případně jakákoliv jiná oznámení související s přidělování kapacity na předmětných trasách.

Poskytnuté informace: ÚPDI neobdržel žádné z výše uvedených oznámení. Současně ÚPDI sděluje, že nedisponuje informací o tom, že by bylo některé z výše uvedených oznámení podáno jinému subjektu.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 5. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: Při ÚPDI působí pouze jedna rozkladové komise ve složení Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Igor Páč, Mgr. Pavla Vyhnálková,   Mgr. Martin Vavřina, Mgr. Šárka Homfrey a Mgr. Kamila Šrolerová.

 

3.

ÚPDI obdržel dne 23. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda bylo provozovatelem vlečky „Pila Hoštejn s.r.o.“ firmou OLSPED s.r.o. se sídlem v Olomouci oznámeno dle ustanovení §22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, že tato vlečka je veřejně nepřístupná. Žadatel požádal o zaslání předmětného oznámení.

Poskytnutá informace: K oznámení o nepřístupnosti výše uvedené vlečky došlo firmou OLSPED, s.r.o., IČ:633320321, dopisem zaslaným na ÚPDI 4. 4. 2017 pod č.j. 21/1-07/17OL. Žadateli bylo zasláno rovněž požadované oznámení: příloha, k dispozici zde.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 4. 11. 2017 žádost o poskytnutí informace, resp. dokumentů, které upravují kompetence organizačních součástí ÚPDI, popř. pracovníků ÚPDI, popř. vnitřní organizační poměry v rámci ÚPDI.

Poskytnutá informace, resp. dokumenty: příloha 1, příloha 2.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 5. 12. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda vstoupil do jakéhokoliv smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z těchto osob: X.Y., nar. xxx, bytem xxx, Evropské hodnoty z.s., IČO: 26987627, Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO: 04984471 a Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO: 04160851, všechny se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha, popř. s ní o tom jednal, byl ze strany těchto osob kontaktován, nebo od nich obdržel nějaká podání či jim nějaké písemnosti zasílal či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se ÚPDI podílel.

Poskytnutá informace: ÚPDI nevstoupil do žádné smluvního ani jiného právního vztahu s uvedenými osobami (fyzickými ani právnickými), nebyl jimi kontaktován, ani žádná z těchto osob nevystupovala na akci, kde by spolupořadatelem byl ÚPDI. ÚPDI rovněž od  uvedených osob neobdržel žádné písemnosti, ani jim žádné písemnosti nezasílal.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 6. 12. 2017 žádost o poskytnutí informací, doplněnou dne 8. 12. 2017, týkajících se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), resp. zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem a poskytnutí vnitřního předpisu ÚPDI ve vztahu k regresním úhradám.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen s účinností od 1. 4. 2017 na základě čl. 55 směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, která byla zapracována do zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a dosud neřešil otázku náhrady škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.