Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

I. Úvod

Dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Podle tohoto článku rozhodují regulační subjekty o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení. Žádosti se v České republice podávají regulačnímu subjektu, kterým je Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podrobnosti pro postup upravuje tato informace.

Podle článku 2 odst. 5 prováděcího nařízení regulační subjekty vypracují a zveřejní společné zásady rozhodování pro uplatnění kritérií uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení. Tyto zásady zpracovalo sdružení nezávislých regulátorů železnic - Independent Regulators' Group – Rail, IRG-Rail pod č. IRG-Rail (18) 7 v dokumentu nazvaném Common Principles on granting exemptions under Article 2 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177. Překlad dokumentu nazvaný Společné zásady pro udělování výjimek podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 je přílohou této zveřejněné informace.

Celý článek ve formátu PDF.

Priloha_informace_k_udelovani_vyjimek_(EU)_2017-2177.pdf

Metodika pro posuzování hlavního účelu mezinárodní osobní dopravy a hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby zahájené před jízdním řádem 2020/2021

Na základě § 34d zákona o dráhách rozhoduje ÚPDI podle nařízení Komise (EU) č.869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě o převažujícím účelu osobní drážní dopravy a ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách. Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Osoba, která není usazena na území České republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování přeshraniční osobní drážní dopravy, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Tato metodika stanovuje podrobnosti o ohlašování služeb v osobní dopravě a podávání žádostí, a provádění testů hlavního účelu a hospodářské vyváženosti.

Celý článek ve formátu PDF.

1_Oznameni_o_planovane_nove_sluzbe_formular.xlsx

2_Zadost_o_provedeni_testu_hlavniho_ucelu_formular.xlsx

3_Zadost_o_provedeni_testu_hosp__vyvazenosti_formular.xlsx

 

 

Metodika pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby od jízdního řádu 2020/2021

ÚPDI jako regulační subjekt podle čl. 55 směrnice 2012/34 oprávněný na základě § 34d zákona o dráhách rozhodovat ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách, vydává v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, tuto metodiku pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách a formulář k oznámení o plánované nové službě v osobní železniční dopravě.

Celý článek ve formátu PDF.

Priloha 1 Oznameni_o_planovane_nove_sluzbe_formular_od 2020..xlsx

Priloha 2 Zadost_o_test_hosp._vyvazenosti__formular_od 2020.xlsx

 

Stanovení lhůt podle čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře stanoví v souladu s čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru provozovatelům zařízení služeb tyto lhůty pro odpovědi na žádosti:

1) 60 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do nového jízdního řádu
2) 30 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do pravidelné změny jízdního řádu
3) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. a) až d) a f) až i) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru,
4) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
Celý článek ve formátu PDF.