Upozornění pro provozovatele vleček

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Provozovatel vlečky má nově od 15. 1. 2020 povinnost sdělit Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách. Povinnost umožnit užití se týká vleček, které slouží jako:

  • přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků. Jedná se např. o vlečku, do níž je zaústěna jiná dráha (vlečka), která má jiného majitele než první vlečka,

  • přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb (zařízení služeb jsou definována § 2 odst. 9 zákona o dráhách),

  • přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky, např. veřejně nepřístupná vlečka s možnými místy nakládky a vykládky pro osoby odlišné od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

I. Úvod

Dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Podle tohoto článku rozhodují regulační subjekty o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení. Žádosti se v České republice podávají regulačnímu subjektu, kterým je Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podrobnosti pro postup upravuje tato informace.

Podle článku 2 odst. 5 prováděcího nařízení regulační subjekty vypracují a zveřejní společné zásady rozhodování pro uplatnění kritérií uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení. Tyto zásady zpracovalo sdružení nezávislých regulátorů železnic - Independent Regulators' Group – Rail, IRG-Rail pod č. IRG-Rail (18) 7 v dokumentu nazvaném Common Principles on granting exemptions under Article 2 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177. Překlad dokumentu nazvaný Společné zásady pro udělování výjimek podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 je přílohou této zveřejněné informace.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177.pdf

 

Metodika pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby od jízdního řádu 2020/2021

ÚPDI jako regulační subjekt podle čl. 55 směrnice 2012/34 oprávněný na základě § 34d zákona o dráhách rozhodovat ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách, vydává v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, tuto metodiku pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách a formulář k oznámení o plánované nové službě v osobní železniční dopravě.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Oznámení o planované nové službě_formulář od 2020..xlsx

Příloha 2 - Žádost o test hospodářské vyváženosti_formulář od 2020.xlsx

 

Stanovení lhůt podle čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře stanoví v souladu s čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru provozovatelům zařízení služeb tyto lhůty pro odpovědi na žádosti:

1) 60 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do nového jízdního řádu
2) 30 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do pravidelné změny jízdního řádu
3) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. a) až d) a f) až i) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru,
4) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Stanoviska orgánů EU

Posouzení stávajících vnitrostátních předpisů ERA

Zveřejňujeme stanovisko Agentury Evropské unie pro železnice ve věci notifikace předpisů provozovatele dráhy:

Žádost o výkladové stanovisko (CZ)
Žádost o výkladové stanovisko (EN)

Výkladové stanovisko ERA (CZ)
Výkladové stanovisko ERA (EN)

Zde naleznete nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004, na které se stanovisko odkazuje.

Úkony vykonávané Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře

Popisy úkonů jednotlivých agend najdete zde ve formátu PDF.