Upozornění pro provozovatele vleček

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Provozovatel vlečky má nově od 15. 1. 2020 povinnost sdělit Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách. Povinnost umožnit užití se týká vleček, které slouží jako:

  • přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků. Jedná se např. o vlečku, do níž je zaústěna jiná dráha (vlečka), která má jiného majitele než první vlečka,

  • přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb (zařízení služeb jsou definována § 2 odst. 9 zákona o dráhách),

  • přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky, např. veřejně nepřístupná vlečka s možnými místy nakládky a vykládky pro osoby odlišné od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Celý článek ve formátu PDF.