Informace k soudním řízením

Nařízená soudní jednání

  • Správní soudnictví (žaloba proti rozhodnutí o přestupku)

    Městský soud v Praze nařídil jednání ve věci vedené pod sp. zn. 11 A 71/2019 na 8. 11. 2021 od 11:00 hod. v místnosti č. dv. 143/ Slezská 9, Praha 2, 1. patro.

Soudní přezkum rozhodování Úřadu

V České republice působí vedle sebe správní soudnictví (správní soudy) a soudnictví ve věcech soukromého práva (civilní soudy). Pokud jde o rozhodování Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Úřad), rozhodují obě větve soudnictví.

Který soud tedy bude v konkrétním případě rozhodovat?

Podstatná je povaha věci, o níž Úřad rozhodoval. Ovšem posouzení, jestli jde v konkrétním případě o věc veřejnoprávní nebo soukromoprávní, může být velmi složité, mezi civilními soudy a správními soudy dochází ke kompetenčním sporům. Rozhodnutí o prohlášení o dráze (§ 34e) řeší podle judikatury civilní soudy, ve správním soudnictví je schvalování návrhu plánu omezení provozování dráhy (§ 23c) a správní trestání. Ostatní případy buď nenastaly, nebo jsou sporné.

Podívejme se na základní rozdíly v soudních řízeních ve vztahu k rozhodování Úřadu.

 

Správní soudnictví

Kdo rozhoduje?

Pouze jeden soud. Věcně a místně příslušný je krajský soud, v jehož obvodu je sídlo Úřadu – Městský soud v Praze.

O čem rozhoduje Městský soud v Praze?

Soud přezkoumává správní rozhodnutí, tj. zda bylo vydáno v souladu se zákonem a zda bylo v souladu se zákonem i řízení, které jeho vydání předcházelo.

Kdo je účastníkem soudního řízení?

Účastenství upravuje soudní řád správní a podle zákona jsou účastníky řízení žalobcežalovaný. Žalovaným je v tomto případě vždy Úřad. V řízení před soudem může Úřad hájit své správní rozhodnutí.

Kdo ještě může uplatnit svá práva v řízení před správním soudem?

Je to osoba zúčastněná na řízení, tj. osoba, která byla přímo dotčena ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného správního rozhodnutí nebo může být dotčena jeho zrušením.

Taková osoba sice není účastníkem řízení, ale může soudu sdělit, že bude v řízení uplatňovat svá práva. Osoba sice nemůže disponovat předmětem řízení, ale může předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, účastnit se jednání soudu a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí například žaloba a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Proti rozhodnutí správního soudu může podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Žalobce má povinnost takové osoby v žalobě označit, soud je pak vyzve, aby sdělily, zda budou v řízení svá práva uplatňovat. Takovou osobou může být například účastník příslušného správního řízení.

A jaký může být výsledek soudního řízení?

Nedůvodnou žalobu soud zamítne. Pokud je žaloba důvodná, soud napadené správní rozhodnutí zruší a věc vrátí Úřadu k dalšímu řízení, který je právním názorem soudu vázán. Výjimkou je rozhodnutí o trestech za správní delikt, kde může správní soud rozhodnutí Úřadu sám změnit.

 

Civilní soudnictví

Kdo rozhoduje?

Pokud jde o přezkoumání souladu prohlášení o dráze se zákonem, je věcně příslušný okresní (obvodní) soud. Místně příslušný je pak ten okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu je sídlo účastníka, který podal návrh na přezkoumání souladu prohlášení o dráze se zákonem. V ostatních případech je to s ohledem na sídlo Úřadu Obvodní soud pro Prahu 1.

O čem rozhoduje okresní (obvodní) soud?

Soud neposuzuje postup ve správním řízení ani zákonnost rozhodnutí, rozhodnutí tedy nepřezkoumává. Soud rozhoduje znovu a zcela nově projedná věc, o níž již pravomocně rozhodl Úřad (např. namísto Úřadu znovu posoudí soulad prohlášení o dráze se zákonem). Soud není vázán zjištěními Úřadu, rozhodnutí soudu je závazné.

Kdo je účastníkem soudního řízení?

Účastníky řízení jsou žalobce a všichni ostatní účastníci správního řízení vedeného Úřadem. Jejich okruh nesmí být změněn. Zde vzniká problém u řízení o prohlášení o dráze, v němž okruh žadatelů o kapacitu není Úřadu znám.

Jak může Úřad ovlivnit soudní řízení?

Na rozdíl od správního soudnictví Úřad není účastníkem řízení. Soud si od něj vyžádá správní spisy a umožní mu, aby se k žalobě vyjádřil. Úřad se též vyjadřuje k účastníkům správního řízení, kterým bylo vzhledem k jejich širokém okruhu doručováno veřejnou vyhláškou. Soud vyžádá spisy a zasílá žaloby někdy s odstupem, takže Úřad o řízeních nebývá plně informován. Soud ani není povinen Úřadu zasílat rozhodnutí.

Co když jsem se o žalobě nedozvěděl a byl jsem účastníkem správního řízení, včetně toho, že mi bylo doručováno veřejnou vyhláškou?

Je to jednoduché. Obraťte se na soud. Pokud soud zjistí, že se řízení neúčastní někdo, kdo je jeho účastníkem, přibere jej usnesením do řízení.

A jaký může být výsledek soudního řízení?

Soud žalobu zamítne, pokud dospěje k závěru, že bylo rozhodnuto správně. V opačném případě vydá nové rozhodnutí ve věci, kterým se zcela či částečně nahradí rozhodnutí Úřadu.

 

Přehled žalob

Úřad se o žalobách v civilním soudnictví dovídá částečně z vlastní iniciativy, mnohdy i se zpožděním. Úřadem zveřejněné informace proto nemusí být úplné, přesné ani vyčerpávající. Uvítáme, pokud nás na případné nepřesnosti upozorníte a informujete nás i o žalobách, o nichž zatím nevíme. Rádi bychom měli i přehled o soudních řízeních, která byla zahájena před vznikem Úřadu. Kontaktní osoba pro tyto účely je Ing. Veronika Drahovzalová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Obáváme se, že ne všichni účastníci řízení o probíhajících soudních řízeních vědí. S ohledem na omezené možnosti Úřadu tedy reálně hrozí, že práva a zájmy účastníků správního řízení nebude nikdo před soudem hájit. Úřad s ohledem na článek 56 odst. 11 směrnice 2012/34/EU i přes možné nepřesnosti považuje za nutné informovat účastníky o probíhajících soudních řízeních. Potřebné informace o nich naleznete níže v Přehledu soudních řízení.

Usnesení o odmítnutí žaloby ve věci omezení provozování dráhy najdete zde.

 

Přehled soudních řízení

Žaloby podle části páté OŠŘ
aktualizováno 21. 9. 2021

Žaloby podle soudního řádu správního
aktualizováno 21. 9. 2021