Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-3233/21/BL

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne  23. července 2021 podání právnické osoby Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, IČ: 70994234, označené jako „Žádost o změnu plánu omezení provozování dráhy“, č. j. 135758/2021-SŽ-GŘ-O12, ve věci schválení návrhu  plánu omezení provozování dráhy na rok 2022 na tratích, úsecích a v rozsahu dle přílohy č. 2.

V žádosti se uvádí, že žádné z plánovaných omezení dráhy nepovede ke zrušení tras nákladní dopravy, podle čl. 14 odst. 8 nařízení č. 913/2010/EU o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu a „Prováděcího rozhodnutí Komise č. 1111/2015/EU“, které se týká rozšíření Severomořsko-baltského koridoru.

Dnem doručení podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Vysvětlivky zkratek

Příloha 2 - Plán omezení provozování dráhy na rok 2022

Vyvěšeno: 22.09.2021
Sejmuto: 07.10.2021
Číslo jednací: UPDI-3233/21/BL
Zodpovídá: Podatelna