Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-2946/19/DV

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

Rozhodnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení, jehož účastníky jsou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“), PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., IČO: 47675977, Hornopolní 3314/38, 702 62, Ostrava - Moravská Ostrava, PDV Railway a. s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem a KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje (dále jen „KŽC“), podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, ve věci posouzení souladu přílohy „C“ části C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017 (dále jen „Prohlášení 2019“) vydaného SŽDC, se zákonem o dráhách (dále jen „Příloha „C“ Prohlášení 2019“)

takto:

1.

Příloha „C“ Prohlášení 2019, je neuvedením pravidel pro výpočet ceny za užití dráhy v rozporu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) zákona o dráhách. Úřad stanovuje SŽDC k uvedení Přílohy „C“ Prohlášení 2019, ve znění pozdějších změn, do souladu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) zákona o drahách, lhůtu 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.10.2019
Sejmuto: 15.11.2019
Číslo jednací: UPDI-2946/19/DV
Zodpovídá: Podatelna