Oznámení zahájení řízení - UPDI-2984/19/GP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), všem známým účastníkům řízení

zahájení správního řízení z moci úřední

ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1 účinné od 1. 4. 2019 (dále jen „Prohlášení“) se zákonem o dráhách,

a to v rozsahu:

přílohy „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, kapitoly II. Cenový model.
Podle § 46 odst. 1 správního řádu je řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 správního řádu. Jestliže je v řízení z moci úřední více účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, má pro zahájení správního řízení podle § 46 odst. 2 správního řádu význam oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich.
Do spisu a podkladů řízení lze nahlédnout v sídle Úřadu vždy v pondělí až čtvrtek v době od 9,00 do 14,00 hodin, v pátek v době od 9,00 do 12,00 hodin pouze po předchozí domluvě.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.11.2019
Sejmuto: 20.11.2019
Číslo jednací: UPDI-2984/19/GP
Zodpovídá: Podatelna