Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-0470/20/GP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění účinném do 14. 1. 2020 (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení, jehož účastníkem je Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správa železnic“), podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změn č. 1 až 3 se zákonem o dráhách, a to v rozsahu: přílohy „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, kapitoly II. Cenový model a kapitoly 6.1 Principy stanovení cen. (dále jen „Prohlášení 2020“, „Příloha „C“ Prohlášení 2020“)

takto:

1.

Prohlášení 2020, je neuvedením pravidel pro výpočet ceny za užití dráhy v rozporu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) zákona o dráhách.

Úřad stanovuje Správě železnic lhůtu 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, k uvedení Prohlášení 2020, ve znění pozdějších změn, doplněním pravidel, do souladu s § 33 odst. 1 a odst. 3 písm. c) zákona o drahách.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 06.02.2020
Sejmuto: 21.02.2020
Číslo jednací: UPDI-0470/20/GP
Zodpovídá: Podatelna