Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-3420/18-OPDI-SPR/ŠA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel žádosti právnických osob České dráhy a.s., a KŽC Doprava s.r.o., týkající se posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, (dále jen „Prohlášení 2019“) se zákonem o dráhách.

S ohledem na věcnou souvislost obou podání, rozhodl ÚPDI v souladu s procesní ekonomikou ve smyslu § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), a vydal dne 12. 1. 2018 pod č. j. UPDI-0131/18-OPDI-SPR/AZ usnesení o společném řízení. Toto řízení je vedeno pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17.

Dne 15. 6. 2018 bylo ve věci, včetně bodů 14 a 23 nepravomocně rozhodnuto (rozhodnutím č. j. UPDI-1675/18-OPDI-SPR/AZ). Následně v rámci řízení o rozkladu byly výrokem č. II rozhodnutí č. j. UPDI-2989/18-OPDI-SPR/KE ze dne 2. 11. 2018 zrušeny výroky 14 a 23 původního rozhodnutí, a řízení v těchto bodech bylo vráceno k novému projednání.

Jedná se konkrétně o:

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.12.2018
Sejmuto: 19.12.2018
Číslo jednací: UPDI-3420/18-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna