Důvod a způsob založení

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) je regulačním subjektem zřízeným na základě článku 55 směrnice 2012/34/EU.

Činnosti do 1.4.2017:

Úřad do 1.4. 2017 nevykonává žádné činnosti, s výjimkou činností uvedených v § 10 zákona č. 320/2016 Sb. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. kde se uvádí :

§ 10

Přechodná ustanovení

 1. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží předseda Úřadu po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 měsíce po jeho jmenování.
 2. Návrh první organizační struktury Úřadu předloží předseda Úřadu Ministerstvu vnitra k vyjádření do 1 měsíce ode dne schválení prvních systemizací podle odstavce 1 vládou.
 3. Před vznikem Úřadu lze konat výběrové řízení na obsazení volného služebního místa v Úřadu po schválení první systemizace služebních míst podle odstavce 1 vládou. V tomto případě vybere ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli, podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě předseda Úřadu.

 

Činnosti od 1.4. 2017:

Činnosti Úřadu dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění platném od 1.4.2017

 • Rozhodování o veřejné (ne)přístupnosti vleček (§22a);
 • Rozhodování o smlouvě o přístupu na vlečku (§22a);
 • Schvalování plánu omezení provozování dráhy (§22c);
 • Posuzování zákonnosti podmínek k omezení provozování dráhy mimo plán (§23c);
 • Rozhodování o uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb (§23d);
 • Účast na jednání koordinačního orgánu pro příděl kapacity (§32);
 • Rozhodování o převažujícím účelu provozování osobní dopravy (§34d);
 • Rozhodování o ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách (§34d);
 • Rozhodování o nesouladu prohlášení o dráze se zákonem (§34e);
 • Rozhodování o (ne)souladu procesu přidělování kapacity (včetně rámcových smluv) se zákonem (§34f);
 • Posuzování souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se zákonem (§34g);
 • Rozhoduje o sankcích za omezení provozování dráhy v rozporu s § 23b nebo § 23c;
 • Rozhoduje o sankcích za neumožnění užití veřejně nepřístupné vlečky v rozporu s § 22a;
 • Rozhoduje o sankcích za neumožnění využití přidělené kapacity a neumožnění provozovat drážní dopravu v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) nebo d);
 • Rozhoduje o sankcích za neumožnění přístupu ke službám v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b);
 • Rozhoduje o sankcích za cenu za užití dopravní cesty nebo přidělení kapacity stanovenou diskriminačním způsobem v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c);
 • Rozhoduje o sankcích za neumožnění objezdu nesjízdného úseku v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e);
 • Rozhoduje o sankcích za nevedení seznamu provozovaných drah v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f);
 • Rozhoduje o sankcích za nezpracování analýzy přetížené dráhy v rozporu s § 23 odst. 5;
 • Rozhoduje o sankcích za nepřijetí plánu na odstranění přetížení dráhy v rozporu s § 23 odst. 6;
 • Rozhoduje o sankcích za nezpracování jízdního řádu podle § 40 odst. 1;
 • Rozhoduje o sankcích za nevedení odděleného účetnictví a nesprávného použití finančních prostředků z veřejných rozpočtů v rozporu s § 62 odst. 4;
 • Rozhoduje o sankcích za neposkytnutí služby v rozporu s § 23d odst. 1;
 • Rozhoduje o sankcích za poskytování služeb nikoliv prostřednictvím pobočky a nevedení odděleného účetnictví při poskytování služeb v rozporu s § 23f;
 • Rozhoduje o sankcích za nezpracování prohlášení o dráze, jeho nezveřejnění a neumožnění se k němu vyjádřit v podle § 33 odst. 1;
 • Rozhoduje o sankcích za nepřidělení kapacity podle § 34, § 34a nebo § 34b;
 • Vyjadřuje se jako dotčený orgán vyjadřuje k řízením ve věci:
  • úředních povoleních k provozování dráhy a oprávnění k provozování drážní dopravy,

  • osvědčení o bezpečnosti,

  • omezení a zastavení veřejné dopravy,

  • schválení tech. způsobilosti drážního vozidla.

 • Vykonává státní dozor v rozsahu své působnosti.

 

Činnosti úřadu dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění platném od 1.4.2017

 • Rozhoduje o souladu letištního ceníku s § 42e a o způsobu jeho stanovení (§42i);
 • Kontroluje plnění povinnosti provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI zákona (§89a);
 • Rozhoduje o sankcích za neprojednání letištního ceníku s leteckými dopravci podle § 42g.

Činnosti úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, ve znění platném od 1.4.2017

 • Vyjadřuje o k podmínkám smlouvy podle § 22c a § 22e mezi poskytovatelem evropského mýtného a provozovatelem elektronického mýtného (§ 22h).

Činnosti úřadu dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění platném od 1.4.2017

 • Provádí cenovou kontrolu podle § 14
  • zjišťuje, zda nedochází k porušování zákona a cenových předpisů,
  • ověřuje správnost předkládaných podkladů,
 • Projednává správní delikty podle § 15 a § 16.

Činnosti úřadu dle dalších předpisů

 • Zajišťuje informace podle Nařízení komise (EU) 2015/1100 a předkládá je Komisi;
 • Podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb. rozhoduje o rozkladech podaným k úřadu při řízeních vedených podle zákona o dráhách.